home

תקנון ותנאי שימוש Sera

כללי

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך באשר לשימוש באפליקציה ו/או אתר למציאת ספקי שירות שונים (האתר והאפליקציה, למעט אם מצוין במפורש אחרת, ביחד "האפליקציה") המיועדים למזמיני השירותים שמספקים הספקים השונים ("המשתמשים", "אתם" או "שלכם", או לחוד "המשתמש", "אתה" או "שלך"). האפליקציה פותחה על ידי חברת Sera (וויווקס) ("החברה", "אנו" או "שלנו"). תנאי שימוש אלו ("התנאים" או "תנאי השימוש") חלים על כל גישה או שימוש באפליקציה. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם שימוש באפליקציה והמשתמשים נדרשים להסכים לאמור בהם טרם שימושם באפליקציה. אנא קרא את התנאים בקפידה, החלים על כל משתמש העושה שימוש באפליקציה, מכל סוג שהוא, על כל חלקיה, שכן השימוש באפליקציה, ובכלל זה בשירותים המסופקים על ידה, מעיד על הסכמת המשתמש בה (להלן: "המשתמש"). בהתקנת האפליקציה אשר מסופקת לך לשימושך, השימוש בשירותים באמצעות האפליקציה, הרישום כמשתמש או בעשיית כל שימוש אחר באפליקציה, אתה נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלו, ואתה מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלו, כפי שיהיו מעת לעתה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולציית לכל הדינים, התקנות, הכללים וההוראות החלים בקשר לשימוש באפליקציה ו/או בשירותים, ואתה מאשר כי תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. שימוש מתמשך באפליקציה יהוו הסכמה בהתנהגות לכל שינוי או עדכון בתנאים, ככל שיהיו. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין האמור בהסכם שימוש זה לבין האמור בפרסומים אחרים באפליקציה או מאת החברה, תנאי שימוש אלה גוברים אלא אם נקבע בהם אחרת מפורשות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש שבהסכם זה, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באפליקציה. לחברה שמורה הזכות לשנות הסכם זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה וללא הודעה מראש למשתמשים, וכן להשעות או להפקיע תנאי שימוש, פרטים או מידע כלשהו באפליקציה. תנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באפליקציה. יובהר כי לחברה שמורה הזכות בכל שלב שהוא להחליט כי האפליקציה תינתן בתשלום וכתנאי להורדתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מן השרות ללא כל הודעה מוקדמת כל משתמש אשר לא ישלם התשלום ככל ויגבה והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה בשל ההסרה כאמור. חל איסור לבצע באפליקציה שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם באפליקציה. מובהר כי החברה איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש, לשירותים הניתנים ע"י צדדים שלישיים ו/או לפגיעה ו/או לאובדן של חומר כלשהו שהועבר, נשלח ו/או הועלה לאפליקציה. אין ולא תהיה לחברה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד או כל נזק בין בגוף ובין ברכוש, או פגיעה אחרת שייגרם כתוצאה משימוש באפליקציה או כתוצאה מאי יכולת לעשות בה שימוש. בנוסף, מובהר ומוסכם כי החברה אינה מתחייבת ששירותי האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות בשל נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים לרבות תקלות הנובעות מכוח עליון שאינם בשליטת החברה וכי למשתמש לא תהא כל עילה לתבוע את המפעילה בשל תקלות ו/או כשלים אלו המשתמש בשירות האפליקציה מתחייב בזאת להימנע מהעלאת תוכן או מביצוע פעולות אשר יש בהן משום עברה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת מהעלאה או פרסום תוכן שיש בו משום הפרה של זכויות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיות. המשתמש בשירות האפליקציה מתחייב להימנע מעשיית שימוש לרעה בשירותי החברה לרבות לצורך איסוף מידע ו/או ביצוע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, או בכל דרך אחרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את שירות האפליקציה ממשתמש אשר הפר את תנאי השימוש המפורט לעיל, או בכלל וזאת ללא הוכחת עילה וכן להסיר ו/או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי המשתמש ואשר יש בה הפרטת התנאי המפורט לעיל, או בכלל ו/או להעביר את פרטי המשתמש בהתאם לצו של רשות מוסמכת והמשתמש יוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל הפרה זו. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את שירות האפליקציה ו/או להסיר משתמש אשר יתקבל כנגדו צו שיפוטי למניעה/הגנה ו/או כל צו של רשות מוסמכת לפיו יש לאסור שימוש כאמור. על המשתמש חלה החובה לדאוג כי המכשיר הסלולרי שלו יהיה תקין, מחובר לשירותי אינטרנט וטעון בכל זמן וזאת על מנת שיוכל לקבל התראות האפליקציה בזמן אמת. החברה לא תישא בכל אחריות, בין לגוף ובין לרכוש, שנובעת משימוש לקוי ו/או ללא שירות אינטרנט ו/או ללא טעינה כמתחייב. אי עמידה בתנאים שבהסכם שימוש זה, לרבות, אך לא רק, הפרתו, מפקיעים לאלתר את זכותו של המשתמש לעשות כל שימוש באפליקציה. כל זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני האחרות השייכות לחברה הינם רכושה הבלעדי של החברה. באם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא. הסכם שימוש זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ונשים כאחד.

תיאור השירותים

האפליקציה מאפשרת איתור קל ונוח של כל סוג של שירות או מוצר – בין בתשלום ובין בהתנדבות או בשיתוף, ומבוסס על חוות דעת והמלצות אישיות של האנשים שאתה מכיר וסומך על חוות דעתם. כל אחד יכול להיות נותן שירות – רק להקליק ולעדכן את פרופיל השירות שלך, ללא עלות, ללא צורך בפרסום ותוך חשיפה מקסימאלית להזדמנויות עסקיות. כל אחד יכול לאתר נותן שירות – רק לחפש ולפנות ישירות, באמצעות האפליקציה או בטלפון וכל אחד יכול גם להמליץ עליו. זוהי מעין רשת חברתית אטרקטיבית ומתעדכנת שמשלבת בין חברים לעסקים – כיפית, ממוקדת, מהימנה ודיסקרטית בה כל משתמש יכול לבחור מהי מידת חשיפת השירותים אותם הוא מספק או מעוניין לספק לאנשי הקשר שלו ושל אנשי הקשר במעגל החברתי שלו ולהיפך למשתמש. בחירת מידת החשיפה ותנאי הפרטיות הינה אישית ובאחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה אינה אחראית לכך או לתוכן. האפליקציה מאפשרת למשתמשים בה לפנות / לבקש / לקבל הצעות מבעלי מקצוע שונים (למשל שרברבים, עורכי דין וכדומה) לביצוע שירותים שונים שדרושים למשתמשים. באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם במשתמשי האתר והן תכנים שמקורם בחברה ו/או בתי העסק, לרבות אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות (להלן: "הסיווגים"). החברה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.

רישום ושימוש באפליקציה ובשירותים

במהלך הרישום לאפליקציה תתבקש לספק לחברה מידע שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון, מקצוע, פירוט אספקת השירותים הרלוונטיים וכיוצב'. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה - לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו - פרטי החובה יסומנו באופן מפורש (שם, ומספר טלפון נייד אשר ישמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים). הנך אחראי באופן מלא לשמירת מספר הטלפון ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. במסגרת ההרשמה לאפליקציה מתאפשר למשתמש להציג בפרופיל האישי חשבונות אחרים כגון: חשבון הפייסבוק הפרטי, לינקדאיין, אינסטגראם ועוד... יובהר כי אין החברה אחראית לתוכן המוקלד ע"י המשתמש בשדות אלו. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה בו החברה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, וכן כי צבירת הנקודות ו/או מימוש השובר נעשו שלא כדין ו/או תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת. גולש רשאי להירשם/לפתוח/לנהל חשבון אחד בלבד. פתיחת ו/או ניהול מס' חשבונות במקביל מהווים איסור והפרה של תנאי השימוש של האתר. עם פתיחת חשבון משתמש הינך מצהיר ומאשר כי אתה הבעלים החוקי והיחיד של קו הטלפון, או כי קו הטלפון עומד לשימושך הבלעדי וכי נתונה לך הסמכות הבלעדית לפתוח חשבון משתמש באמצעות מספר זה. באחריותך לוודא כי באפשרותך לפתוח חשבון משתמש כאמור בהתאם לתנאי השימוש הנוהגים בחברה המספקת לך את קו הטלפון ובאחריותך לוודא כי שימוש כאמור לא יסתור בכל עת את תנאי השימוש הנוהגים כאמור. הקישור לקו הטלפון הוא באחריותך הבלעדית ועל פי תנאי השימוש באפליקציה ו/או השירותים וכן על פי תנאי השימוש של החברה המספקת את שירותי התקשורת מקום שנעשה קישור מסוג זה. אין להשתמש בזהות שאינה זהותך האישית האמיתית או במידע שקרי בפתיחת חשבון המשתמש, ואין לפתוח חשבון משתמש בשם אדם אחר שאינו המשתמש. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם בתקשורת או בכישלון בהעברת או קבלת מידע ומסרים בין משתמשים הנובע בעיקרו מפרטי התקשרות נכונים שגויים, לא עדכניים, לא מלאים או שאינם ממלאים אחר כל הוראות תנאי השימוש, של המשתמש. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, בין ישיר ובין עקיף או משתמע, אשר ייגרם לאיזה מהמשתמשים או לכל צד ג' שהוא בגין האמור. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לשמירה על סודיות המידע שבחשבן המשתמש שלו, לרבות תוכן אשר הועבר, הועלה, קושר, התקבל אוחסן או סופק בחשבון כאמור, ועל כל פעילות אשר תתבצע בחשבון המשתמש שלו, ועליו לדווח לחברה באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבון המשתמש שלו. החברה לא תישא בכל אחריות לכל הפסד, נזק, אובדן, הפסד או הוצאה, בין ישיר ובין עקיף או משתמע, אשר ייגרם לאיזה מהמשתמשים או לכל צד ג' שהוא כתוצאה משימוש לא מורשה בחשבון המשתמש, או כתוצאה מכל שימוש אשר אינו ממלא אחר כל תנאי השימוש. המשתמש מסכים ומתחייב לשפות את החברה ולפטור אותה מכל אחריות לשימוש בלתי הולם לא חוקי או שאינו ממלא אחר תנאי השימוש במלואם, בחשבון המשתמש שלו, לרבות כל תוכן אשר הועבר, הועלה, קושר, התקבל או אוחסן או סופק, למעט אם החברה עודכנה על ידי המשתמש בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת contact@sera.app כי: (1) חשבונו נפרץ; (2) המשתמש שינה את כל פרטי התחברותו לחשבון; (3) המשתמש ביקש מהחברה לחסום את חשבונו; ו-(4) לחברה היה זמן סביר להעריך את פרטי ההודעה ולפעול בהתאם. המשתמש יהיה אחראי כאמור לעיל, לרבות שימוש בלתי הולם, לא חוקי או שאינו ממלא אחר תנאי השימוש במלואם בחשבון על ידי מי שהמשתמש הרשה לו לעשות שימוש בחשבון המשתמש שלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את אופן השימוש באפליקציה ו/או בשירותים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם אינה מתחייבת לעשות כן ואינה יכולה לשלוט בכל שימוש כאמור. באפליקציה תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע לבתי עסק ונותני שירותים שונים. בכפוף לתנאי השימוש תוכלו לבצע חיפוש ואיתור של בתי עסק, לגלוש באתרי בתי העסק ונותני השירותים המתארחים באתר, באתרים המקושרים, לפרסם ביקורות, המלצות וחוות דעת במסגרת הנ"ל, ולהשתמש במגוון שירותי האתר השונים. הגישה והשימוש באפליקציה למטרת השימוש בשירותים, באופן שאינו בלעדי, כפוף לתנאים ולהוראות להלן. אתה מסכים ומאשר בזאת כי החברה רשאית בכל עת לעדכן, לשנות או להפסיק את הגישה ו/או השימוש באפליקציה ו/או בשירותים, כולם או מקצתם, וכן לשנות ו/או למחוק כל תוכן הנגיש דרך או באמצעות האפליקציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. בעצם שימושך באפליקציה ובשירותים הנך מתחייב ומצהיר כי: (1) כל מידע שסיפקת בקשר עם שימוש באפליקציה הינו נכון, מלא ומדויק; (2) ככל שיחול שינוי במידע שסיפקת, תספק עדכון בנוגע לשינוי האמור; (3) הנך בגיר, וככל שאינך בגיר, השימוש באפליקציה ו/או בשירותים כפוף לקבלתך את אישור האפוטרופוס שלך. באמצעות שימושך באפליקציה ו/או בשירותים, הינך מצהיר ומאשר כי אישור האפוטרופוס כאמור הושג על ידך והינך מורשה על ידו לקבלת גישה ו/או שימוש באפליקציה ו/או בשירותים; וכי (4) שימושך באפליקציה ו/או בשירותים ו/או אספקת כל שירות כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או השירותים אינו מהווה או גורם להפרת כל דין או התחייבות כלפי צד ג'. כל שימוש באפליקציה ו/או בשירותים ייעשה בכפוף להוראות כל דין, לרבות כשירותו ויכולתו של ספק השירות לספק שירותים דומים בתחום השיפוט בו הוא מבקש לספק את השירות וכשירותו ויכולתו של צרכן השירותים לצרוך את השירות האמור. תתי-הסעיפים (1) עד (4) ייקראו להלן, יחדיו:

"הצהרות והתחייבויות המשתמשים"

אתה מאשר ומסכים בזאת כי החברה רשאית, אך בשום אופן אינה מחויבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי לוודא כי מי מבעלי המקצוע עומד בהצהרותיו והתחייבויותיו, או בכל חלק מהן, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מאשר ומסכים בזאת כי השימוש באפליקציה ובשירותים הינם באחריותך הבלעדית, ואתה האחראי הבלעדי להעריך ולקבוע על פי שיקול דעתך עם מי מבעלי המקצוע אתה בוחר להתקשר, אילו הצעות אתה בוחר לקבל ואילו שירותים תבחר לצרוך מאילו ספקים. החברה רשאית למנוע ממשתמש להשתמש באפליקציה ובשירותים, באמצעות הפסקת, חסימת או השעיית גישתו לאפליקציה או לשירותים, ככל שמודעת נודע לה דבר הפרת הצהרות והתחייבויות אותו משתמש (בין אם בעקבות דיווח של משתמש אחר או בכל דרך אחרת), וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, ולא תעמוד למשתמש האמור או לכל משתמש אחר, כל טענה או דרישה בעניין זה כנגד החברה או מי מטעמה. אין לעשות כל שימוש באפליקציה ובשירותים לאחר הפסקת, חסימת או השעיית הגישה של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית, והנך פוטר בזאת את החברה ומי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחריות מכל סוג ומין שהם, שעניינם חילוקי דעות, טענות, תביעות, נזק או הפסד, הנוגעים במישרין או בעקיפין לדיוקם, איכותם, מהימנותם או שלמותם של פרטי בעלי המקצוע, כולם או חלקם, ובנוגע לעמידתם בהצהרות והתחייבויות בעלי המקצוע. אתה מאשר ומסכים כי האפליקציה פועלת אך ורק כגורם מתווך וכי החברה, בין אם באמצעות האפליקציה ו/או השירותים ובין אם בכל דרך אחרת, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק של שירותים כלשהם שמספקים בעלי המקצוע דרך האפליקציה. החברה אינה מעסיקה את בעלי המקצוע ישירות, כקבלן כוח אדם, כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, או בכל דרך אחרת, ואינה מתחייבת לאספקת שירותים כלשהם בעצמה. החברה אינה מעורבת, במישרין או בעקיפין, בעסקה אשר מתבצעת בפועל בין המשתמשים לבין בעל מקצוע כלשהו. אתה מאשר ומסכים כי החברה: (1) איננה מעסיקה, ממליצה או תומכת במי מבעלי המקצוע באפליקציה ו/או בשירותים שהם מציעים, או בכל צד אחר הקשור בהם, ואין לה כל יכולת לשלוט או להכווין את פעולותיהם או מחדליהם של מי מבעלי המקצוע; (2) איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא ואינה אחראית בצורה כלשהי לאיכות השירותים שמספקים בעלי המקצוע, תוצאותיהם, זמינותם, יעילותם, עלותם וכדומה; ו-(3) לא תישא בכל אחריות בקשר עם פעולות ו/או נזקים ו/או והוצאות שעלולים להיגרם למי מהמשתמשים או כל צד ג' העושים, או אשר עשו, כל שימוש שהוא בשירותים כלשהם שניתנו על ידי בעלי המקצוע בפועלים דרך האפליקציה ו/או באפליקציה. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם כל מחלוקת, טענה, תביעה, פגיעה, הפסד, נזק או אובדן שייגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או השירותים ו/או התקשרות או כל אינטראקציה אחרת בין המשתמשים לבין בעלי מקצוע כלשהם. בעצם שימושך באפליקציה או בשירותים, אתה מאשר ומסכים כי אתה האחראי הבלעדי לשימושך וכל התקשרות שתבצע וכל שימוש שתעשה באפליקציה ובשירותים הנם על דעתך ואחריותך בלבד. המבקש לפרסם המלצה באפליקציה אודות ספק או נותן שירותים כלשהוא שפרטיו מופיעים באפליקציה, יתייחס בהמלצתו לנ"ל, על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בהמלצות למטרה אחרת מלבד המטרה הנ"ל, לרבות למטרות יחסי ציבור. החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים לאפליקציה ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת ההמלצות. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים באפליקציה ו/או במסגרת ההמלצות והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון. החברה רשאית לבטל את הפורומים ו/או ההמלצות ו/או התגובות, להחליף מנהל פורום, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החברה רשאית לדרוש מגולש רשום אשר פרסם חוות דעת באתר אסמכתאות וכן ראיות בכתב המוכיחות כי הוא אכן קיבל את השירות ו/או המוצר נשוא חוות הדעת מבית העסק ו/או נותן השירות.

הגבלות

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, אינך רשאי, ישירות או באמצעות צד ג': (א) לבצע הנדסה הפוכה (reverse engineering) או לנסות לפענח את הקוד של האפליקציה ו/או השירותים; (ב) להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים, בניגוד לחוק, לרבות תוך פרסום, הפצת, שיתוף או העברה בכל אופן אחר תוכן שאינו חוקי או שהינו פוגעני; (ג) להעתיק, לשנות, או ליצור יצירה נגזרת מהאפליקציה, השירותים או כל תוכן הכלול באפליקציה או בשירותים; (ד) לפעול להשבתת או עקיפת אמצעי האבטחה באפליקציה ו/או בשירותים, או השגת גישה לאמצעי השליטה באפליקציה ו/או בשירותים; (ה) לפתח או לסייע בפיתוח תוכנת צד ג' כלשהי או אמצעי אחר או תוכנת אוטומציה שתפריע או תשבש את פעילות האפליקציה ו/או השירותים; (ו) לעשות כל שימוש בלתי חוקי באפליקציה ו/או בשירותים או להתקשר עם משתמשים אחרים לכל מטרה בלתי חוקית כאמור; (ז) לפעול להשגת גישה לאפליקציה, לשירותים, לחשבונות משתמשים, וכדומה, ללא הרשאה; ו- (ח) לאסוף מידע הנוגע למשתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת מראש של החברה והמשתמשים כאמור. אם תפרסם, תפיץ, תשתף או תעביר בדרך אחרת דרך האפליקציה ו/או על ידי שימוש בשירותים, כל תוכן ויזואלי או מידע אחר ("תוכן"), הנך מצהיר ומתחייב שהתוכן יכלול פרטים מלאים ומדויקים וכן שלא: (1) יפר זכויות קניין רוחני, זכויות הפרסום או זכויות מוסריות של כל צד ג'; (2) יכלול תכני שטנה, לשון הרע, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או פוגעניים בכל אופן אחר (לרבות תוכן המקדם ומעודד שנאה או אלימות או); (3) יכיל "תולעים", וירוסים או תוכנה מזיקה אחרת; (4) יכיל תוכן המפרה של כל דין, לרבות חוקי ותקנות פרסום ושיווק; ו- (5) יכביד על התשתיות שלנו באופן שאינו סביר או מידתי. על ידי העלאת, פרסום, הפצת, שיתוף או העברה אחרת של תוכן באמצעות האפליקציה ו/או השירותים, הנך מעניק לחברה רישיון חינם, כלל עולמי, צמית, שאינו בלעדי ואינו ניתן לשינוי, ללא חובת תשלום תמלוגים ושניתן לרישוי משנה ולהעברה, לשימוש, העתקת והפצת התוכן בכל דרך שתימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת בידה את הזכות להסיר, למנוע גישה או למחוק לצמיתות כל תוכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי הודעה מראש, לרבות תוכן המפר את הצהרות והתחייבויות המשתמשים, ההגבלות המפורטות בסעיף זה לעיל, או את האינטרסים העסקיים של החברה, ולא תהיה לך כל זכות, טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה בגין החלטותיה או פעולותיה כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים לעיל, החברה לא תישא באחריות לגבי התוכן או כל פרט אחר שיסופק, יפורסם, יועלה, ישותף או יופץ באתר על ידי משתמשים. כל משתמש מבין ומסכים כי כל שימוש שיעשה בתוכן כאמור ייעשה על דעתו בלבד, וכי הוא יישא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש כאמור והחברה לא תישא אחריות בגינו. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הינך מנוע מלפרסם באתר, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לצ'ט בו הינך נמצא וכיוצב'. בעשותך שימוש באפליקציה במסגרת מסירת תכנים לפרסום בה, לרבות פרסום בפורומים ו/או בהמלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא ו/או (12) תכנים שמטרתם סחיטה ו/או הפעלת לחץ על בית העסק לשם קבלת פיצוי ו/או הטבה. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים. ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בפורום ו/או בהמלצות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בפורומים ו/או בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית. תכנים שיפורסמו בפורומים ו/או בהמלצות יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט והמשתמשים באפליקציה. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בפורומים ו/או בהמלצות, או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. החברה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת. במידה שמצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת: contact@sera.app

ביצוע פעולות העברה מרחוק

תכונות מסוימות של האפליקציה ו/או השירותים מאפשרים העברה מרחוק של תכנים, קבצים או מידע אחר ממכשיר או התקן אחד לאחר. בעצם שימושך באפליקציה ו/או בשירותים וכן באישורך את התנאים, הנך מסכים ומתחייב לשאת באחריות הבלעדית לקבלת התנאים על ידי צדדים שלישיים עמם אתה מתקשר למטרת השימוש באפליקציה ו/או בשירותים, וכן להימנע מ: (1) שימוש באפליקציה ו/או בשירותים להפצה או העברה של כל תוכנה מזיקה או קבצי מחשב אחרים המכילים וירוסים, "סוסים טרויאנים", "תולעים" או כל מרכיב מזיק אחר; (2) שימוש באפליקציה ו/או השירותים תוך יצירת מצג שאינו נכון, מלא ומדויק על מנת להשיג גישה למחשב, טלפון או התקן אחר של צד שלישי; או (3) שימוש באפליקציה ו/או בשירותים לכל מטרה מזיקה, מטעה, פוגענית, שאינה מורשית או בלתי חוקית. משתמש המפר או אינו מציית לאמור, יישא באחריות הבלעדית לכל טענה, תביעה נזק, הפסד או פגיעה שייגרמו מהפרתו או אי ציותו כאמור . החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע, לצמצם או לא לאפשר בכל אופן אחר את גישת המשתמש המפר או שאינו מציית כאמור, לאפליקציה ו/או לשירותים ,או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, לרבות נקיטת צעדים משפטיים.

חידוש וביטול רישום

נכון למועד זה, רישום לפתיחת חשבון משתמש והחזקת חשבון המשתמש באפליקציה ו/או בשירותים ניתנים למשתמשים ללא תמורה, ואינם כרוכים בתשלום. החזקת חשבון המשתמש אינה מוגבלת בזמן מראש. עם זאת, משתמש רשאי להפסיק את השימוש באפליקציה ו/או בשירותים בכל עת ומכל סיבה, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו. הפסקת שימוש באפליקציה תתבצע באמצעות הסרת האפליקציה ממכשיר הטלפון הנייד בו הוא מותקן. עם הסרת האפליקציה, לא יימחק ו/או יוסר חשבון המשתמש, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח הודעות ו/או תוכן אחר הקשור באפליקציה ו/או בשירותים למכשיר הטלפון הנייד בו הייתה מותקנת האפליקציה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, והנך מביע הסכמתך המפורשת לאמור. על מנת שחשבון המשתמש שלך יימחק, אנא צור עמנו קשר בכתובת contact@sera.app לצורך מחיקת החשבון כאמור. עם מחיקת החשבון או קבלת בקשה כאמור, החברה תעשה מאמצים סבירים כדי למחוק את המידע הקיים בחשבון המשתמש, אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע כאמור במערכות הגיבוי שלנו ככל שהדבר דרוש לה על מנת לסיים את התקשרותה על המשתמש או לצורך שימוש בהתאם לתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישתך לאפליקציה ו/או השירותים ולהפסיק את שימושך בהם בכל עת ומכל סיבה שהחברה תמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כפי שיהא מעת לעת. מובהר בזאת כי ככל שספק שירות אשר עומדת לזכותו יתרת תשלום י יסגור את חשבון המשתמש שלו, לא תעשה החברה כל פעולה ביתרת החשבון כאמור ללא הוראה מפורשת של המשתמש, בהתאם ל נהלי ספק שירותי הסליקה כפי שיהיו בתוקף באותו מועד ובהתאם לכל דין.

קניין רוחני

החברה היא הבעלים הבלעדיים של כלל הזכויות מכן מין וסוג שהוא ברחבי העולם ב: (א) אפליקציה והשירותים וכל תוכן הקשור בהם, לרבות המסמכים, התוספות, הנגזרות, השיפורים והתיקונים באפליקציה ובשירותים; ו-(ב) בפטנטים, זכויות היוצרים סימני המסחר, השמות המסחריים, ולוגו החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, אשר יישארו בבעלותה הבלעדית של החברה בכל עת. בכל התייחסות למכירה או רכישה בתנאי שימוש אלו, יפורשו המכירה או הרכישה כאמור כמכירה או רכישה של הזכות להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים בהתאם לאמור בתנאים לעיל בלבד. על משתמש המעלה, משתף, מפיץ, מקשר או הופך בכל צורה אחרת מידע או תוכן אחר לזמין באמצעות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים האחריות הבלעדית לוודא כי ניתן לעשות שימוש כאמור במידע או בתוכן האמורים, וכי שימוש כאמור אינו מפר כל זכויות שהן, לרבות זכויות צדדים שלישיים. מובהר בזאת, ומובן למשתמש, כי החברה לא תהא אחראית בשום באופן לשמירה או הגנה על הזכויות בתכנים אלו, לרבות לעמידתם בהוראות הדין או אי הפרתם זכויות כלשהן, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו על ידי מידע או תוכן, או שימוש בהם, כאמור, והמשתמש מאשרים ומסכימים לשפות את החברה ולפטור אותה מכל אחריות שייגרם בגין גרימת נזק, הפסד, אובדן או הוצאה כאמור. כל הדפים המצויים באתר ובאפליקציה, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש. בעצם הרשמתך לאתר, כאמור בתקנון זה, הנך מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום. הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

פרטיות

המשתמש מתחייב שלא לאסוף, לאגור או לשמור בהחזקתו או בשימושו כל תוכן שהועלה או סופק על ידי משתמש אחר, וזאת ללא הסכמה מראש ובכתב של אותו משתמש ושל החברה. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי לחברה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשמור, לאסוף או לאגור בכל צורה אחרת ולעשות שימוש בתוכן, לרבות מידע אישי המזהה את המשתמש או את תחומי העניין האישיים שלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שימוש המותר על פי חוק בתוכן כפי שמפורט במדיניות הפרטיות של החברה. למען הסר ספק, החברה אינה בוחנת, מעריכה, מאשרת או מאמתת את התוכן בכל צורה שהיא. כל משתמש המפרסם, מעלה, משתף או מספק ומנגיש באופן אחר תוכן כאמור, עושה זאת באחריותו הבלעדית והמלאה, לרבות כלפי כל הסכמה של צד ג', ככל שהיא נדרשת. החברה לא תהא אחראית לכל פגיעה או נזק שייגרמו על ידי אי-ציות של משתמשים עם האמורים לעיל, והמשתמש מסכים לשפות ולפטור את החברה מכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו מהאמור לעיל. אף על פי האמור לעיל, המשתמש מאשר ומסכים שהחברה איננה חברה המספקת שירותי אחסון מידע. החברה לא תישא בכל אחריות לגבי כל תוכן או מידע שיימחק או ייאבד. על המשתמשים להיות מודעים כי כל תוכן שיועלה, יפורסם ישותף או יופץ ניתן יהיה לקריאה, איסוף ושימוש על ידי אחרים באופן לא רצוי.

נוטיפיקציות

החברה מיישמת באפליקציה שירות נוטיפיקציות . במסגרת השימוש באפליקציה, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך (שעל גביו מותקנות האפליקציה ובו ביקשת לקבל את השירותים), הודעות באמצעותן תוכל/י להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי את/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה והאפליקציה. הודעות אלו תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה. הנך מצהיר/ה כי ידוע לך שהודעות אלו עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ”דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, והינך רשאי/ת לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות הנוטיפיקציה כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך. אם זאת יצוין כי ביטול הנוטיפיקציות עשוי לפגוע בתפקוד האפליקציה ובחוויית השימוש בה. החברה אינה אחראית לנזקים שיגרמו בעקבות חסימה שכזאת.

קישורים

האפליקציה ו/או השירותים עשויים לכלול קישורים או תוכן קשור מאתרים קשורים, מפרסמים, מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי גורמים שלישיים מסחריים או אחרים. החברה אינה ערבה, ואינה יכולה להיות ערבה, לאמינות או לדיוק של פרסומות צד ג'. החברה אינה תומכת בתוכן של פרסומות צד ג'. בנוסף לכך, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל עילה הנובעת מהסתמכות המשתמשים על קשורה באופן אחר כלשהו על שימושם בתוכן של ההודעות המפורסמות באפליקציה ו/או בשירותים. מודגש בזאת כי פרסום תוכן מסחרי, פרסומי או שיווקי על ידי החברה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכישת המוצרים או השירותים המפורסמים. ככל שהתוכנה כוללת קישורים לשירותים או אתרים קשורים אשר אינם מופעלים או מנוהלים על ידי החברה, החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהיא אשר נובעת מהסתמכות של המשתמשים על התוכן של שירותים ואתרים כאלה או כל מידע אשר מסופק על ידם, או בקשר אליהם, לרבות, אך לא רק, שלמותם, דיוקם, נכונותם או עדכניותם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר נובע מהשימוש או מההסתמכות של המשתמשים על תוכן השירותים שהושגו באמצעות קישורים באפליקציה. כל שימוש בשירותים או אתרים קשורים כאמור לעיל, ייעשה באחריותם הבלעדית של המשתמשים ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים והשירותים כאמור.

שימוש אסור

השימוש באפליקציה ו/או בשירותים הוא לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. אין להשתמש בשירות לצרכים מסחריים, למעט לצורך העסקה ישירה של בעלי המקצוע על ידי המשתמשים, ללא הסכמה מפורשת לכך בכתב ומראש מהחברה. אין לעשות כל שימוש באפליקציה ו/או בשירותים על ידי כל אדם או ארגון לשם גיוס, שידול, פרסום או יצירת קשר מכל סוג שהוא עם משתמשים לכל מטרה שאינה המטרה לשמה פועלת החברה ולמטרתה משמשים האפליקציה ו/או השירותים, וזאת ללא הסכמה מפורשת, בכתב ומראש מהחברה. המשתמש מסכים לא לעשות כל שימוש בתוכן על מנת ליצור קשר, לפרסם, לשדל או למכור דבר מה למשתמש אחר ללא הסכמתם המפורשת לכך.

תמיכה

משתמשים יכולים ליצור קשר עם החברה בנוגע לכל תמיכה שנדרשת במסגרת השימוש באפליקציה ו/או בשירותים על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת contact@sera.app.

הבהרות

החברה עושה מאמצים סבירים להבטיח כי הטכנולוגיה ברשותה תבטיח כי האפליקציה ו/או השירותים הינם מאובטחים כראוי. עם זאת, אף טכנולוגיה אינה מבטיחה הגנה של 100%. על כן, בעוד אנו עושים את מיטב המאמצים המסחריים המקובלים על מנת להגן את המידע האישי שלך, אין ביכולתנו להבטיח הגנה מלאה. למעט במקרים בהם נקבע אחרת מפורשות בתנאים להלן, השימוש באפליקציה ובשירותים הינו על דעתך ובאחריותך בלבד והנך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. האפליקציה ו/או השירותים מוצעים לך כפי שהם ("as is") ולפי זמינותם ("as available" ) בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד החברה, לרבות אך ללא הגבלה, לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה של זכויות קנייניות, או בקשר לשימוש והתנהלות האפליקציה ו/או השירותים. החברה אינה מספקת כל ייעוץ או המלצה לגבי הסיכון או ההתאמה של מסחר, עסקה או התקשרות כלשהי. לא תישא החברה כל אחריות לגבי התקשרות או עסקה שבחרת לבצע כמשתמש, ואתה מסכים ומאשר כי הערכת כדאיותה וטיבה של עסקה או התקשרות מכל סוג שהיא הנה באחריותך הבלעדית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, שותפיה, עובדיה או מי מטעמה אינם אחראים ואינם נושאים בכל אחריות לגבי בחירותיך והחלטותיך לגבי העסקאות וההתקשרויות שתבצע, לרבות כמשתמש באפליקציה ו/או השירותים, והנך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה מעסקאות והתקשרויות אלה. כל עצה או ההמלצה שהוסקה על ידך ממצגי החברה, בין אם בכתב או בעל פה, אינה מהווה מצג או בטוחה אלא אם הוגדרה כך מפורשות בתנאי השימוש להלן. בחירתך להסתמך על כל מידע מהסוג לעיל הנה באחריותך הבלעדית. ישנן מדינות או סמכויות שיפוט בהן לא ניתן להחריג או לפטור מאחריות במקרים מסוימים. ככל שהחוק מורה כאמור, חלק מההחרגות לעיל לא יחולו עליך.

הגבלת חבות ואחריות

החברה מסירה כל אחריות או מחויבות, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, בקשר לאפליקציה ו/או השירותים, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות לערך, איכות, התאמה למטרה מסוימת, או תכונות ומאפיינים מסוימים של התוכן או התכונות של המשתמשים או השירותים המסופקים או שנעשה בהם שימוש ("המאפיינים"). כל שימוש בתוכן או מאפיינים יהיו באחריות הבלעדית של המשתמש באותם מאפיינים או מי שמפרסם, מעלה, משתף או מפיץ תוכן מסוים באפליקציה או משתמש בשירותים. הגם שכל משתמש מאשר ומתחייב לציית לתנאי השימוש ומסכים כי כל הפרה או חשד להפרה יכול לגרום לחסימת, השעיית או סגירת חשבון המשתמש שלו וגישתו לשימוש באפליקציה ו/או בשירותים, אין בכך משום התחייבות מצד החברה, במישרין או בעקיפין, לאכוף באופן מלא או חלקי ולנטר כל הפרה ואי-ציות לתנאי השימוש מצד משתמשים, וככל שתובא הפרה או אי-ציות לתנאי השימוש לידיעת החברה, היא רשאית לפעול לגביה בכל דרך שתמצא לנכון ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לכל בעיות או תקלות טכניות במכשיר הטלפון הנייד, רשתות, קווים, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, תקלות בדואר האלקטרוני שייגרמו כתוצאה מתקלה טכנית או עומס על רשת האינטרנט או לאפליקציה ו/או לשירותים או בכל שילוב בין אילו, לרבות כל פגיעה או נזק שייגרמו למחשב של המשתמש, למכשיר הטלפון הנייד שלו או לכל מכשיר קשור כתוצאה משימושו באפליקציה ו/או בשירותים או מהורדת כל חומרים הקשורים בהם. יובהר, כי החברה לא תהיה אחראית, בשום נסיבות, על כל פעולה או התנהגות של צד ג', לרבות של בעלי מקצוע ומשתמשים אחרים, בין אם און-ליין (online) או אוף-ליין (offline), ומפעילי אתרים חיצוניים. החברה, ובכלל זה נושאי התפקידים שבה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, העובדים שלה, קבלני המשנה שלה, שותפיה או מי שפועל מטעמה, לא תהיה אחראית עבור כל נזק ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי, או עבור כל נזק אחר, ואובדן (ובכלל זה אובדן רווח ואובדן מידע), עלויות, הוצאות ותשלומים, לא בנזיקין ולא באופן חוזי או בכל צורה אחרת של אחריות, הנובעת משימוש באפליקציה ו/או בשירותים או קשורה בהם או בחוסר יכולת להשתמש בהם או מכל כשל, שגיאה או התמוטטות בתפקוד של האפליקציה ו/או השירותים, או מכל תקלה או שגיאה שנעשתה על ידי הצוות שלנו או כל אדם הפועל מטעמו, או מהסתמכותך על התוכן של האפליקציה ו/או השירות, ובכלל זה, אך לא רק, תוכן שמקורו בצדדים שלישיים, או מכל תקשורת עם האפליקציה ו/או השירות, או עם משתמשים אחרים בשירות או דרכו, או מכל שלילה או ביטול של חשבון המשתמש שלך, או מכל פעולה של שמירת התוכן שלך באפליקציה ו/או בשירותים, מחיקתו, חשיפתו וכל שימוש אחר בו או אובדן שלו. כל זאת, בין אם הנזקים היו נצפים או שלאו ובין אם החברה הייתה מודעת לנזק שיכול להיגרם. הגבלת החבות והאחריות להלן תחול באופן המרבי בכפוף להוראות הדין החל.

שיפוי

מבלי לפגוע בהוראת כל דין חל, אתה מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את החברה ואת עובדיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה וסוכניה, כמו גם את כל הצדדים השלישיים, ככל שיהיו, אשר מציגים פרסומות באפליקציה, מכל תביעה, נזק, הוצאה, הפסד, או אחריות שנובעים מכל הפרה מצידך של תנאי השימוש לעיל. לאור העובדה כי השימוש באפליקציה ו/או השירותים ניתן לך, כמשתמש, בחינם, שיפוי זה מיועד לכסות את כל ההוצאות, התשלומים, ההפסדים, אובדן הרווחים או כל פגיעה אחרת, ישירה או עקיפה, ממונית או בלתי-ממונית, שתיגרם לחברה, לעובדיה, לנושאי המשרה שלה, למנהליה או לסוכניה כתוצאה מהפרתך את תנאי השימוש לעיל, ובכלל זה, אך לא רק, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין.

הסכמה נוספת לתנאי השימוש באתר

בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

שונות

על תנאים אלה, האפליקציה ו/או השירותים יחולו חוקי מדינת ישראל והדין החל בה, מבלי לתת תוקף לאמנת האו"ם בדבר מכר טובין בין-לאומי משנת 1980. על פעולותיך ייתכן ויחולו גם חוקים מקומיים או לאומיים אחרים. כל מחלוקת או סכסוך הקשור בתנאי שימוש אלה או הקשור באפליקציה ו/או השירותים ייושב ויידון לגופו בפני בורר יחיד ובהתאם לכללי הבוררות של לשכת המסחר הבינלאומית. הבוררות תתבצע בעיר תל אביב-יפו, ישראל, והשפה בה יתנהל הליך הבוררות תהיה עברית. אינך רשאי לפתוח כנגד החברה, או להשתתף באופן פעיל ככל שיתנהל, הליך תביעה ייצוגית כנגד החברה, ובעצם שימושך באפליקציה או השירותים הנך מסכים לוותר מראש על זכותך לקדם כל תביעה ייצוגית שהיא כנגד החברה. ככל שקיימת עילת תביעה נגד החברה, תוגש התביעה עד שנה מהמועד בו צמחה עילת התביעה. ככל שתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של תנאי שימוש אלו. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי מתנאי שימוש אלו, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה, צומצמה ו/או הוחלפה. תנאים אלה ו/או השימוש באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות העלאת נתונים ותכנים על ידך באמצעות האפליקציה ו/או השירותים, אינם מכוננים ולא יכוננו כל מערכת יחסים, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד- מעביד, סוכנות או זיכיון בין הצדדים למסמך זה. שימושך באפליקציה ו/או בשירותים נועדו להנאתך ולתועלתך ואספקת האפליקציה והשירותים לך (ככל שהנך עומד בתנאים אלו) מהווה את התמורה הבלעדית והמספקת שאתה זכאי לקבל עבור כל תוכן או תרומה אחרת לאפליקציה ו/או לשירותים, תכניהם ונתוניהם, ותנאים אלו, ותנאי מדיניות הפרטיות, מהווים את ההסכם והתנאים המלאים והיחידים בינך ובין החברה. כל הודעה שהחברה נדרשת למסור לך, בין אם על פי החוק ובין אם על פי תנאים אלו, יימסרו על פי פרטי ההתקשרות שסיפקת בחשבון המשתמש שלך, בין אם באופן ישיר או עקיף, לרבות דרך חשבון המייל שלך. הנך מאשר ומסכים בזאת באופן מפורש לקבל כל הודעה או התקשרות מטעם החברה באופן זה. אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך באפליקציה ו/או בשירותים, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה. אין באמור בתנאים אלו כדי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכות החברה על פי כל דין ביחס לפעילות או מעשים אסורים. אין לראות באי-אכיפה של איזה מהתנאים אינה משום הסכמה או פטור מאחריות בגין הפרה של התנאים, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לאכוף כל תנאי מהתנאים האלו על פי שיקול דעתה הבלעדי. ככל שיינתן פטור מאחריות למקרה ספציפי של הפרה או אי-ציות לתנאים אלו, אין לראות בכך משום תקדים או פטור גורף להפרות או מקרים של אי-ציות, דומים או שונים, שהתרחשו או שיתרחשו בעתיד. החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

קראתי את תנאי השימוש והסכם המשתמש ואני מסכים לכל האמור בו.

home